MAINTENANCE IS FOREVER – מפגש עם האמנית מירל לדרמן יוקלס

הרצאה היברידית

כרטיס
27.11.2022
20:30-19:00
90 ש"ח

רכישה

מפגש עם האמנית מירל לדרמן יוקלס – יצירתה כוללת אמנות קונספטואלית, מיצג, מיצב וטקסטים ופעמים רבות מבקשת לחקור ולהחיות את המהות האורבנית על כל צדדיה: אנשים, תחזוקה, קיימות, זבל וסביבה. לדרמן יוקלס ראתה בתפקיד האמן תפקיד של אקטיביסט, להעניק השראה ולעודד אנשים לפעול על מנת לשנות נורמות חברתיות והרגלים. בשנת 1969 כתבה את "מניפסט אמנות התחזוקה 1969!". לדרמן יוקלס תרצה על עבודתה פורצת הדרך החל משנות השבעים ועד היום. בין השאר תציג את הפרויקטים שעשתה במסגרת היותה "אמנית הבית של מחלקת התברואה של ניו יורק".

למידה היברידית: באקדמית ת"א יפו ובמקביל בזום.
*המפגש יתקיים באנגלית

ההרצאה במסגרת הקורס "אמנות ציבורית חדשה: מחוץ ומעבר לחלל התצוגה". הקורס יבחן את אפשרויות הפעולה של אמנים מחוץ לכותלי המוזיאון, חללי התצוגה והגלריות, ובשיתוף פעולה עם גופים עירוניים, דמויות כגון אדריכלים, קבלנים ואגרונומים וגורמים קהילתיים כדוגמת תושבים או קבוצות התייחסות שונות. לצד זאת ניחשף לאמנים הפועלים כחלק מקולקטיבים בארץ ובעולם, נלמד על האתגרים של הפעולה האמנותית-הקהילתית, ונדון בסוגיות אתיות ואסתטיות העולות ממנה.

דימוי: מירל לדרמן יוקלס, ניו יורק