line

מרצים וסגל

ורדי כהנא

הילה כהן-שניידרמן

ורדי כהנא

הילה כהן-שניידרמן

20191227

תקופת טרום בצלאל – אמנות יהודית, אמנות ציונית: הגדרות ומסגרות. ההרצאה תשאל על נקודת ההתחלה ממנה מסופר סיפורה של האמנות הישראלית. האם ניתן לערער על תעודת הלידה שלה, כמי שנולדה מתוך “בצלאל”? האם היו אופציות נוספות שנמחקו או נפסלו? מה היה מעט קודם, מה התרחש לפני או מסביב לפרויקט המתוקשר של בוריס שץ?

20191228

פרויקט בצלאל – חזון מדיני, כלכלי ומקראי, בין מזרח למערב. ההרצאה תפרוש את חזונו של בוריס שץ, מייסד בצלאל ותבחן אותם מן ההיבט הציוני, הפוליטי, הכלכלי והמעשי וגם האמנותי. נבחן את תכנית הלימודים ונדון בהשראה התנ”כית לפרויקט בצלאל.

20191229

בצלאל – המורים: שץ, ליליין, רבן, גור-אריה, הירשנברג. ההרצאה תציג בפני התלמידים את המורים המרכזיים של בצלאל ואת פועלם וסגנונם, מתוך הצבעה על זרתם לכל מה שיכול להיחשב כאמנות ישראלית מודרנית. דגש על הנטיות המקראיות, המזרחיות והאירופאיות של מורי בצלאל הראשונים. על רקע זה נדון במרד המודרניסטי הראשון של תלמידי בצלאל ובמתח בין המגמה האקדמית-מסורתית לבין המגמה המודרניסטית באמנות הישראלית המוקדמת.

20191227
תקופת טרום בצלאל – אמנות יהודית, אמנות ציונית: הגדרות ומסגרות. ההרצאה תשאל על נקודת ההתחלה ממנה מסופר סיפורה של האמנות הישראלית. האם ניתן לערער על תעודת הלידה שלה, כמי שנולדה מתוך “בצלאל”? האם היו אופציות נוספות שנמחקו או נפסלו? מה היה מעט קודם, מה התרחש לפני או מסביב לפרויקט המתוקשר של בוריס שץ?
20191228

פרויקט בצלאל – חזון מדיני, כלכלי ומקראי, בין מזרח למערב. ההרצאה תפרוש את חזונו של בוריס שץ, מייסד בצלאל ותבחן אותם מן ההיבט הציוני, הפוליטי, הכלכלי והמעשי וגם האמנותי. נבחן את תכנית הלימודים ונדון בהשראה התנ”כית לפרויקט בצלאל.

20191229

בצלאל – המורים: שץ, ליליין, רבן, גור-אריה, הירשנברג. ההרצאה תציג בפני התלמידים את המורים המרכזיים של בצלאל ואת פועלם וסגנונם, מתוך הצבעה על זרתם לכל מה שיכול להיחשב כאמנות ישראלית מודרנית. דגש על הנטיות המקראיות, המזרחיות והאירופאיות של מורי בצלאל הראשונים. על רקע זה נדון במרד המודרניסטי הראשון של תלמידי בצלאל ובמתח בין המגמה האקדמית-מסורתית לבין המגמה המודרניסטית באמנות הישראלית המוקדמת.

20191227

תקופת טרום בצלאל – אמנות יהודית, אמנות ציונית: הגדרות ומסגרות. ההרצאה תשאל על נקודת ההתחלה ממנה מסופר סיפורה של האמנות הישראלית. האם ניתן לערער על תעודת הלידה שלה, כמי שנולדה מתוך “בצלאל”? האם היו אופציות נוספות שנמחקו או נפסלו? מה היה מעט קודם, מה התרחש לפני או מסביב לפרויקט המתוקשר של בוריס שץ?

20191228

פרויקט בצלאל – חזון מדיני, כלכלי ומקראי, בין מזרח למערב. ההרצאה תפרוש את חזונו של בוריס שץ, מייסד בצלאל ותבחן אותם מן ההיבט הציוני, הפוליטי, הכלכלי והמעשי וגם האמנותי. נבחן את תכנית הלימודים ונדון בהשראה התנ”כית לפרויקט בצלאל.

20191229