אמנים יהודים ופלסטינים בערים מעורבות

הדף בבניה

ד"ר טל בן צבי

סמסטר ג'

יום ג' 18:30 – 17:00